בס"ד
1. מבוא
• התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים באתר ובאפליקציית 'הולכים וזוכרים' שזיהויו ברשת האינטרנט הוא  (holcimzocrim.co.il להלן –"האתר") שבבעלות ישיבת לאורו נלך בני ברק (להלן- "בעלי האתר") וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורות לבעלי האתר בלבד, בכפוף לאמור להלן.
• השימוש בתכנים ובמידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר תהווה הסכמה ואישור מצד המשתמש לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.
• למען הסר ספק, הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים באתר מתייחסים לכל האתר, דפיו השונים ולכל המידע המצוי בו.
• תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
2. מטרות האתר והשירותים הניתנים בו
האתר פתוח לכלל הציבור, השירותים והמידע הניתנים באתר הינם:
• חזון המיזם החברתי- הסבר על הפרויקט והיוזם – ישיבה התיכונית 'לאורו נלך'.
• רשימת חללי נצר אחרון, עם קישור לאתר יזכור ואתר מורשת קרב.
• רשימה של כ- 20 מסלולי הליכה .
• מפה עם נקודות 'חמות' המקשרות לדף הסבר על המסלול ועל חללי נצר אחרון הקשורים לאתר (גרסה א').
• רשימה וקרדיט לכל השותפים למיזם החברתי.
• רישום להגרלה פתוח רק למורים המלווים כיתות מבית ספר. ולמשפחות.
• תרומות להמשך פיתוח המיזם החברתי.
• פרסום שמות הזוכים בהגרלה (השנתית).

מידע הנצבר מהשימוש באתר
נתונים סטטיסטיים (גוגל אנליטיקס).
מידע הנשלח לצורך הרישום להגרלה
טופס הרישום להגרלה כולל את מידע המתואר להלן (המידע מועבר במייל ולא נשמר באתר):
• קהל היעד להגרלה: תלמידים מכיתה ז' עד יב'.
• קהל היעד לרישום להגרלה: מורים, מעל גיל 21.
• אישור תקנון האתר/אפליקציה: על ידי המורה המלווה או מדריך את הסיור הלימודי..
• נתונים בטופס הרישום להגרלה:
1. פרטי המורה/מדריך: שם מלא, תפקיד בבית הספר, מספר טלפון אישי (חובה).
2. פרטי בית הספר: שם בית הספר, כתובת בית הספר, טלפון בית הספר, שם הכיתה ומספרה.
שהשתתפו בלימוד והליכה במסלול (ח'1, וכו'). (חובה).
3. תאריך ושעת הטיול (חובה).
4. מענה על חידון קצר: חלל/י נצר אחרון עליו/עליהם למדתם בזמן הטיול או כהכנה לטיול (חובה). אישור הדלקת נר לזכר חלל נצר אחרון.
5. צילום קבוצת התלמידים באתר הטיול (חובה).
3. אחריות
• התכנים, המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין התכנים, המידע והשירותים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכי המשתמש.
• השימוש במידע ובתכנים המוצגים המתפרסמים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בעלי האתר או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לסוגי המידע באתר – תוכנם ו/או מהימנותם ו/או דיוקם ו/או אמינותם ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע או בתכנים המתפרסמים באתר.
• ידוע למשתמש כי כל המידע והתכנים המוצגים באתר אינם בהכרח ממצים וכוללים.
• ידוע למשתמש כי שימוש באתר אינו פוטר אותו מבדיקה ואימות של כל הנתונים והמידע הרלבנטי וכי בכל מקרה אינו יכול להסתמך עליהם בכל דרך.
• ידוע למשתמש כי כל התכנים המוצגים באתר אינם בגדר ייעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או אישור של בעלי האתר, ובעלי האתר לא יהיו אחראים לתכנים אלה ו/או לתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לכל צד שלישי עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלה.
• בעלי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר.
• כמו כן, לא יישאו בעלי האתר באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר והמשתמש לבדו יישא באחריות מלאה לכל שימוש שיעשה באתר.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר.
• באתר מופיעות המלצות לאירועים ותכנים. מובהר, כי המידע בתיאורים אלה הוא כללי.
• מובהר כי בשימוש באתר מקבל על עצמו המשתמש אחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לכל תוצאה שתהיה לשימוש שלו באתר, וכי עצם השימוש יהווה ויתור סופי גמור ומוחלט מצדו על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר וכל הבאים מכוחם, לרבות מנהלים ו/או עובדים ו/או יועצים ו/או מבטחים, בקשר לכך, והוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לשפות ו/או לפצות את בעלי האתר וכל הבאים מכוחם ו/או מטעמם, לרבות מנהלים ו/או עובדים ו/או יועצים ו/או מבטחים, בגין כל סכום שיחויבו בתשלומו לכל גוף ו/או אדם ו/או רשות ו/או מוסד ו/או ארגון בשל השימוש של המשתמש באתר ו/או כתוצאה ממנו, בלי הגבלה בסכום ובלי הגבלת זמן.
4. קניין רוחני וזכויות יוצרים
• זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.
• חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, שידור, העברה לצד שלישי, הצגה בפומבי, פרסום, שכפול הנפקת רישיון, יצירת יצירות נגזרות, מכירה או השכרה וכל כיוצא באלה, של המידע המתפרסם באתר או חלקו, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל דרך ו/או אמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים מכניים טכניים או אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר (או אם הדבר הותר במפורש באתר).
• מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא לשם העתקה או אחזור של תכנים מכל סוג שהוא מתוך האתר או לצורך הצגתם בכל מסגרת אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר (או אם הדבר הותר במפורש באתר).
5. קישורים מהאתר
• באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה גם על השימוש בקישורים אלה, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
• למען הסר ספק, הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד ואין בעלי האתר אחראים לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת של המשתמש בלבד. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה נכון, אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
• אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי משום מתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה של בעלי האתר לאותם אתרים, לרבות למסמכים, למידע או לכל חומר אחר הנמצא בהם, או עדיפות למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.
• בעלי האתר לא יישאו באחריות כלפי כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים שבאתר.
• האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
6. אבטחת מידע, סודיות המידע ומדיניות הפרטיות
בעלי האתר יעשו מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ואת המידע המתקבל במיילים לצורך ההגרלות ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי בעלי האתר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר מכל מין וסוג שהוא.

7. ניתוק, הפסקה ושינויים
• בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
• אספקת השירותים של האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
• כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע ושירותים, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באיזה מהשירותים, נעשה על-פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת.
• האתר רשאי להסיר תכנים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים.
8. שונות
• הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ירושלים (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי ישראל או בחו"ל).
• בעלי האתר יהיו רשאים לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, כולם או חלקם, והתיקונים ייכנסו לתוקף מיד לאחר פרסומם באתר. הוראות התקנון התקפות הינן אלה המפורסמות באתר במועד השימוש בשירותים על-ידי המשתמש.
* * *

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.